Ovaj kratak kurs nastao je kao želja da se pojmovi verovatnoće i statistike prilbliže đacima osnovnih škola. Ohrabrujemo kako učenike, tako i sve nastavnike matematike, koji bi želeli da ovu temu uvedu u okvir predmeta, da koriste ove materijale.

Sadržaj kursa:

  • Uvod. Verovatnoća na poznatim primerima.

  • Pojam eksperimenta i ishoda eksperimenta.

  • Pojam događaja i njegove verovatnoće. Izračunavanje verovatnoće događaja.

  • Pojam očekivanja

  • Relacije na skupovima

  • Uslovna verovatnoća

  • Populacija i uzorak. Reprezentativan uzorak.

  • Grafičko predstavljanje podataka (histogram i kružni dijagram).